Supervisie

Ik als professional

Supervisie leert mensen hoe ze hun beroep of functie persoonlijk beter kunnen uitoefenen. Belangrijk in deze begeleidingsmethode is een doelgerichte relatie tussen de werknemer en anderen in zijn omgeving. Je leert kennis, vaardigheden en eigen mogelijkheden integreren zodat je je beroep zelfstandig kunt uitvoeren.

De werksituatie is het uitgangspunt. We zoomen in op hóe de supervisant daarmee omgaat en wat hij/zij eventueel hieraan kan veranderen.

Doel               

 • leren reflecteren op eigen handelen in beroepssituaties;
 • leren dit duurzaam te verbeteren.

Vorm

Supervisie kan plaatsvinden in verschillende vormen:

 • individuele supervisie: supervisant en supervisor werken in een één-op-één relatie;
 • triadische supervisie: twee supervisanten met één supervisor;
 • groepssupervisie: maximaal 3 supervisanten met één supervisor.

Mogelijke thema’s

 • het werken/omgaan met cliënten en/of collega’s;
 • het functioneren in teamverband binnen het MMC;
 • eigen manier van leiding geven;
 • welke aspecten en patronen in het functioneren zijn (minder) functioneel;
 • het eigen functioneren in relatie tot de gestelde eisen.

Traject

 • intakegesprek individuele supervisant en driehoeksgesprek tussen leidinggevende, individuele supervisant(en) en supervisor;
 • keuze supervisievorm;
 • 10/15 supervisiebijeenkomsten van anderhalf uur worden in overleg gepland en vinden in principe plaats binnen het MMC

Resultaten

 • toegenomen eigen bewustzijn (waarden/normen, denken, voelen, willen, handelen).
 • meer vermogen tot zelfreflectie;
 • beter geïntegreerd functioneren als werknemer.

Voorwaarden

Supervisie gebeurt op verzoek/in opdracht van leidinggevende, al dan niet op initiatief van de medewerker. Voorwaarde voor succes is de motivatie van de deelnemer (supervisant). Die is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

 • supervisie vindt regelmatig plaats (om de 2 à 3 weken), parallel aan de uitvoering van het werk;
 • de afspraken zijn zodanig dat de procesgang verzekerd is;
 • eigen werkervaringen van de deelnemer zijn steeds weer uitgangspunt van het leerproces;
 • de medewerker heeft de potentie om te kunnen reflecteren op zijn eigen handelen in relatie tot zijn beroepsdeskundigheid;
 • de afspraken worden vastgelegd in een supervisiecontract;
 • alle gesprekken, en ook het ingebrachte materiaal, zijn strikt vertrouwelijk. (indien de opdrachtgever informatie over het verloop en opbrengst van de supervisie op prijs stelt, dient deze daarover door de supervisant te worden geïnformeerd)
 • supervisant maakt van elke zitting een reflectieverslag en brengt voor elke bijeenkomst werkmateriaal in;
 • de bijeenkomsten vinden ongestoord en binnen werktijd plaats, in principe binnen het MMC.