Intervisie

Samen deskundiger

Intervisie is vooral gericht op het bevorderen van deskundigheid. Een groep professionals (beroepsgenoten) komt over een langere, vastgestelde periode structureel en gestructureerd bij elkaar. Ze ondersteunen elkaar en denken samen na over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is een goede methode om lastige momenten met elkaar te bespreken. Medewerkers voelen zich onderling gesteund en kunnen zich professioneel blijven ontwikkelen.

Centraal staat echter de individuele professional. Die stellen we in staat om zijn eigen probleem en handelen te laten te onderzoeken en alternatieven te vinden die voor hém werkbaar zijn om weer zelfstandig verder te kunnen. Intervisie richt zich dus niet op het áándragen van oplossingen, maar op het vergróten van het individueel analytisch en probleemoplossend vermogen en het hieraan gekoppeld professioneel handelen.

Doel

 • het op peil houden en verbeteren van het functioneren van de professional;
 • reflectie bevorderen;
 • collegiale consultatie en inspiratie;
 • hulp bieden bij het ordenen en verwoorden van gevoelens, vragen, twijfels en blinde vlekken;
 • bewust worden van eigen verantwoordelijkheid.

Vorm

 • een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 medewerkers die:
 • een vergelijkbaar of overeenkomstig beroep/functie uitoefenen,
 • geen directe werk- en gezagsrelatie hebben in de uitvoering van hun werk,
 • vrijwillig deelnemen.
 • medewerkers brengen actuele ervaringen in.

Mogelijke thema’s

 • omgaan met praktische werkgerelateerde problemen en/of organisatievraagstukken;
 • eigen manier van leiding geven;
 • aspecten en patronen in het functioneren die (minder) effectief/efficiënt zijn.

Traject

 • intakegesprek met opdrachtgever;
 • afstemmingsgesprek tussen intervisiegroep, opdrachtgever en begeleider;
 • vaststellen faciliteiten; tijdsduur (2 uur), bijeenkomsten (6), frequentie (1x 2mnd), plaats (intern).

Resultaten

 • inzichten krijgen in het eigen functioneren;
 • kunnen reflecteren;
 • gebruik maken van expertise en vaardigheden van collega’s;
 • vaardigheid ontwikkelen in het ondersteunen van anderen.

Voorwaarden

Intervisie doen we op verzoek van een leidinggevende en/of op initiatief van een team (met goedkeuring van de leidinggevende). Belangrijk voor deelnemers is dat zij:

 • zelf gemotiveerd zijn om hun bijdrage te leveren aan inhoud en procesverloop van de bijeenkomsten
 • met aandacht en inlevingsvermogen kunnen luisteren;
 • respect kunnen opbrengen voor andermans problemen en zienswijze
 • kunnen reflecteren op het eigen handelen en onbevooroordeeld kunnen spiegelen van mede-intervisanten;
 • beurtelings actuele werkervaringen inbrengen respectievelijk de eigen beroepsuitoefening als uitgangspunt van het leerproces kunnen hanteren;
 • onderling en wederkerig begeleiding aanbieden;
 • de afspraken worden vastgelegd in een contract;
 • alle gesprekken, en ook het ingebrachte materiaal, zijn strikt vertrouwelijk (Indien de opdrachtgever informatie over het verloop en opbrengst van de intervisie wenst, dient hij daarover in gesprek te gaan met de gehele intervisiegroep);
 • leden van de intervisiegroep spreken af, hoe werkmateriaal en in de groep wordt gebracht;
 • bijeenkomsten vinden in principe plaats in het MMC;
 • de intervisiebijeenkomsten zijn binnen werktijd en kunnen ongestoord worden gevolgd.