lid Raad van Bestuur (CFO)

De afdeling

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een vernieuwend en ondernemend ziekenhuis met meerdere topklinische functies. MMC stelt zich ten doel Brabant gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardige medisch specialistische kennis en vaardigheden. Ruim 3.000 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, zetten zich hier elke dag met hart en ziel voor in. Het ziekenhuis heeft twee locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.
 
MMC heeft de ambitie om één van de meest vernieuwende aanbieders van medisch specialistische zorg in Nederland te zijn en in de regio de leidende partner op het gebied van preventie en ziekte en behoud van gezondheid. MMC levert topklinische zorg, leidt medici en niet-medici op binnen een breed aanbod van specialismen en werkt aan kwaliteit en vooruitgang door wetenschappelijk onderzoek. MMC ziet value based health care als dé toekomst van de gezondheidszorg en heeft de ambitie om met haar innovatieve drive in deze ontwikkeling koploper te zijn. In de communicatie-uitingen van MMC is dit vertaald naar vier kernwaarden:

 1. Verstand van gezond;
 2. Speciaal voor Iedereen;
 3. Wederzijds vertrouwen;
 4. De toekomst is nu.
 
Enkele speerpunten van MMC zijn:
 • het family centred Vrouw Moeder en Kind centrum met high care verloskunde en neonatologie;
 • de oncologische zorg. Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) levert complete excellente oncologische zorg op maat met betrekking tot verschillende hoogvolume tumorsoorten en heeft een regionale verwijs- en expertise functie voor diverse tumorsoorten;
 • het vooraanstaande centrum voor preventie en revalidatie (FLOW) waarin MMC hoogstaande en vernieuwende medisch specialistische revalidatie aanbiedt, zoals hart-, long en oncologische revalidatie.

MMC kan bogen op continue positieve operationele resultaten. Door het financieel beleid verder aan te scherpen en de focus nog meer dan voorheen te leggen op slimmer werken is MMC ervan overtuigd dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben.
 
Organisatiestructuur
MMC heeft een driehoofdige raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De voorzitter van de raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als geheel. Zowel de voorzitter als de overige leden van de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de raad van toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
 
Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis. De raad van bestuur hecht aan de inbreng van de medische staf ten aanzien van strategische vraagstukken.
 
Met ingang van 1 januari 2015 is het Medisch Specialistisch Bedrijf ‘De Medici’ opgericht. MMC heeft middels een dienstverleningsovereenkomst een contractuele relatie met het MSB ‘de Medici’. In dit MSB participeren de medisch specialisten die tot 1 januari 2015 als vrijgevestigd medisch specialist in MMC werkzaam waren. De medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband (VMSD).
 
Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.mmc.nl
Het jaarverslag over 2016 wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.

Functieomschrijving
In verband met het vertrek van de het huidige lid raad van bestuur (CFO) komt MMC graag in contact met kandidaten voor de positie van lid raad van bestuur.
 
U zult zich als lid raad van bestuur nadrukkelijk richten op de aandachtsgebieden financiën, investeringen en vastgoed, ICT, zorgverkoop en het Facilitair Bedrijf.
 
Met de voorzitter en het andere lid raad van bestuur vormt u een samenwerkingsgericht en complementair team. Als bestuursteam vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. U bent in staat om proactief in te spelen op ontwikkelingen in de markt en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Door uw stijl van leidinggeven stimuleert u een inspirerend klimaat waarin resultaatgerichtheid, ontwikkeling en efficiëntie centraal staan.
 
Resultaatgebieden
 • zorgdragen voor een financieel gezond, ondernemend ziekenhuis, dat in staat is flexibel in te spelen op wijzigende externe ontwikkelingen en ruime mogelijkheden biedt voor innovaties;
 • vanuit financieel-bestuurlijk perspectief deelnemen aan c.q. coördineren en sturen van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes;
 • ontwikkelen van een geïntegreerd vastgoedbeleid en hierop afgestemd investerings- en financieringskader;
 • invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de Health Innovation Campus;
 • uitvoering geven aan digitalisering door gerichte investeringen in ICT-infrastructuur;
 • professionaliseren van informatieanalyse, realiseren van adequate BI en managementinformatie en voorbereiden op de toekomstige inzet van big data-technieken;
 • verantwoordelijk voor een adequaat risicomanagementsysteem, dat integraal deel uitmaakt van de P&C-cyclus;
 • verantwoordelijk voor een adequate SLA en financiële afspraken met het MSB;
 • verantwoordelijk voor adequaat beleid op gebied van information security;
 • fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Functieprofiel
 • een afgeronde academische (bedrijfs)economische opleiding dan wel een vergelijkbare opleiding op academisch niveau;
 • bestuurs- of directie-ervaring in een grote complexe zorgorganisatie;
 • ervaring met grote ICT projecten en de implementatie en borging ervan in de organisatie;
 • bij voorkeur ervaring met zorgverkoop;
 • kennis van en ervaring met (de financiële aspecten van) zorgvastgoed en met het in goede banen leiden van complexe bouwtrajecten;
 • ervaring met netwerken en het onderhouden van contacten en in staat deze uit te bouwen met relevante stakeholders, zoals zorgverzekeraars, banken, externe accountant etc.;
 • ervaring met verandermanagement van grote organisaties, in staat om strategie te koppelen aan organisatiewijzigingen, proceswijzigingen en infrastructurele wijzigingen;
 • visie op het ziekenhuis van de toekomst.
 
Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken
 • verbinder en resultaatgerichte relatiebouwer, zowel in- als extern;
 • uitstekend gevoel voor ‘politieke’ verhoudingen en een goed ontwikkeld moreel kompas;
 • besluitvaardig en doortastend, zet vraagstukken op positieve wijze om in kansen voor de organisatie;
 • innovatief, ondernemend, consequent in handelen, evenwichtig;
 • sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving;
 • is letterlijk en figuurlijk zichtbaar in de organisatie.
Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

Contactinformatie
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Klaus Schmitt & Partners, in de persoon van de heer Klaus Schmitt. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.
 
Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op 7 juni a.s. aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Hieruit worden kandidaten gekozen die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie op 12 juni a.s. vanaf ca. 17.00 uur.
De op basis van deze eerste selectieronde geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een vervolggesprek met de selectiecommissie op 21 juni a.s. vanaf ca. 17.00 uur.
 
De aldus gekozen eindkandidaat voert in de eerste week van juli een gesprek met de adviesorganen.
 
Benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Graag uw sollicitatie versturen via http://www.klausschmitt.nl/vacatures/O170067/lid-raad-van-bestuur.
Wij verzoeken u dan ook niet te solliciteren via de sollicitatiebutton onderaan deze website.